Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "live-bearing"
Func. Word Definition Pron.
A live-bearing زنده زا

English » Farsi Indirect translations for "live-bearing"
Func. Word Definition Pron.
A bearing متحمل 'beərıŋ
N bearing طاقت 'beərıŋ
N bearing بردباری 'beərıŋ
N bearing وضع 'beərıŋ
N bearing رفتار 'beərıŋ
N bearing سلوک 'beərıŋ
N bearing جهت 'beərıŋ
N bearing نسبت 'beərıŋ
N bearing زاد و ولد 'beərıŋ
N bearing زایش 'beərıŋ
N bearing یاتاقان 'beərıŋ
N bearing متکا 'beərıŋ
N bearing rein مهار
A live زنده laıv
A live سرزنده laıv
A live موثر laıv
A live دایر laıv
V live منزل کردن lıv
V live سکون کردن lıv
V live زندگی کردن lıv
V live زیستن lıv
V live زنده بودن lıv
N live box جعبه یا قلمی که در اب اویزان میکنند تا موجودات ابزی را زنده نگاهدارند
V live down با خاطرات زنده ماندن
N live-forever زندگی ابدی