Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "live box"
Func. Word Definition Pron.
N live box جعبه یا قلمی که در اب اویزان میکنند تا موجودات ابزی را زنده نگاهدارند

English » Farsi Indirect translations for "live box"
Func. Word Definition Pron.
A live زنده laıv
A live سرزنده laıv
A live موثر laıv
A live دایر laıv
V live منزل کردن lıv
V live سکون کردن lıv
V live زندگی کردن lıv
V live زیستن lıv
V live زنده بودن lıv
A live-bearing زنده زا
V live down با خاطرات زنده ماندن
N live-forever زندگی ابدی
N live-forever ابرون گس {گ.ش.}
N live-forever ابرون ریشهدار
V live in pleasure عیاشی کردن
V live in pleasure خوش گذرانی کردن
N live oak بلوط ویرجینیا {گ.ش.} ,lıv'əʋk