Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "sling"
Func. Word Definition Pron.
N sling قلاب سنگ slıŋ
N sling فلاخن slıŋ
N sling رسن slıŋ
N sling بند slıŋ
N sling تسمه تفنگ slıŋ
N sling زنجیر slıŋ
V sling پرتاب کردن slıŋ
V sling انداختن slıŋ
V sling پراندن slıŋ