Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "shot"
Func. Word Definition Pron.
A shot رها شده ʃɒt
A shot اصابت کرده ʃɒt
A shot جوانه زده ʃɒt
N shot گلوله ʃɒt
N shot تیر ʃɒt
N shot پرتابه ʃɒt
N shot تزریق ʃɒt
N shot جرعه ʃɒt
N shot یک گیلاس مشروب ʃɒt
N shot ضربت توپ بازی ʃɒt
N shot منظره فیلمبرداری شده ʃɒt
N shot عکس ʃɒt
N shot گیلاس ʃɒt

English » Farsi Indirect translations for "shot"
Func. Word Definition Pron.
N big shot شخص مهم
N big shot ادم کله گنده
N case-shot چارپاره 'keısʃɒt
N case-shot ساچمه 'keısʃɒt
A hot-shot فعال 'hɒtʃɒt
A hot-shot خود نما 'hɒtʃɒt
N hot-shot خود ستا 'hɒtʃɒt
N hot-shot ادم ماهر دربازی 'hɒtʃɒt
N hot-shot بارکشی سریع 'hɒtʃɒt
N long shot نوعی شرط که احتمال بردن ان کم است
N long shot کسیکه درمسابقات {مثل مسابقه اسب دوانی} شانس کمی برای برنده شدن دارد
A one-shot بیک حمله
N shot put پرتاب وزنه {در ورزش} 'ʃɒtpʋt
N shot putter وزنهپران 'ʃɒt,pʋtər
N small shot ساچمه