Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "ping-pong"
Func. Word Definition Pron.
N ping-pong پینگ پنگ 'pıŋ,pɒŋ
N ping-pong تنیس رومیزی 'pıŋ,pɒŋ

English » Farsi Indirect translations for "ping-pong"
Func. Word Definition Pron.
N ping صدای تیزی شبیه صدای اصابت گلوله به دیوار pıŋ
N ping صدای غژ pıŋ
V ping صدای غژ ایجاد کردن pıŋ
PHR Do you have any ping-pong balls? آیا توپ پینگ پنگ دارید؟
N play ping-pong پینگ پنگ بازی کردن