Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "moo"
Func. Word Definition Pron.
N moo صدای گاو mu:
N moo کم mu:
V moo صدای گاو کردن {در مورد گاو} mu: