Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "strike up"
Func. Word Definition Pron.
V strike up نواخته شدن {سازوغیره}
V strike up نواختن

English » Farsi Indirect translations for "strike up"
Func. Word Definition Pron.
N fly strike هجوم مگس
N hunger strike اعتصاب غذای زندانیان و غیره 'hʌŋgərstraık
N hunger strike اعتصاب غذا 'hʌŋgərstraık
N strike ضربت straık
N strike اعتصاب straık
N strike اصابت straık
N strike ضربه straık
N strike برخورد straık
N strike ضرب straık
V strike ضرب زدن straık
V strike خوردن straık
V strike خطور کردن straık
V strike ضربه زدن straık
V strike زدن straık
V strike ضربت زدن straık
V strike خوردن به straık
V strike بخاطر خطور کردن straık
V strike سکه ضرب کردن straık
V strike اعتصاب کردن straık
N stay-in strike اعتصاب {بدون ترک محل کار}
V strike off بی زحمت ایجاد شدن
V strike off بی زحمت درست کردن
V strike out از بازی خارج شدن
V strike out وارد عمل شدن
V strike out باطل کردن