Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "low-level language"
Func. Word Definition Pron.
N low-level language زبان سطح پایین

English » Farsi Indirect translations for "low-level language"
Func. Word Definition Pron.
N abusive language سخن زشت
N algebraic language زبان جبری
N algorithmic language زبان الگوریتمی
N ambiguous language زبان مبهم
N artificial language زبان مصنوعی
N assembly language زبان همگذاری
N basic language زبان بیسیک
N command language زبان فرماندهی
N compiler language زبان همگردانی
N computer language زبان کامپیوتری
N control language زبان کنترل
N enquiry language زبان پرس و جو
N extensible language زبان توسعه پذیر
N fabricated language زبان ساختگی
N formal language زبان صوری
N graphic language زبان نگارهای
N gross language سخن زشت
N hand language مکالمه با اشاره
N language زبان 'læŋgwıdʒ
N language لسان 'læŋgwıdʒ
N language کلام 'læŋgwıdʒ
N language سخنگویی 'læŋgwıdʒ
N language تکلم 'læŋgwıdʒ
N foreign language records نوارهای زبان خارجی
PHR What language do you speak? به چه زبانی صحبت می کنید؟