Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "junk"
Func. Word Definition Pron.
N junk جگن dʒʌŋk
N junk نی dʒʌŋk
N junk جنس اوراق و شکسته dʒʌŋk
N junk اشغال dʒʌŋk
N junk قایق ته پهن چینی dʒʌŋk
V junk بدور انداختن dʒʌŋk
V junk بنجل شمردن dʒʌŋk

English » Farsi Indirect translations for "junk"
Func. Word Definition Pron.
N junk shop سمساری 'dʒʌŋkʃɒp