Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "cotton gin"
Func. Word Definition Pron.
N cotton gin ماشین پنبه پاک کن 'kɒtən,dʒın

English » Farsi Indirect translations for "cotton gin"
Func. Word Definition Pron.
N cotton پنبه 'kɒtən
N cotton پارچه نخی 'kɒtən
N cotton نخ 'kɒtən
V cotton با پنبه پوشاندن 'kɒtən
PHR Do you have cotton socks? آیا جوراب نخی دارید؟
PHR Is it pure cotton? آیا نخ خالص است؟
PHR I want something in cotton. من یک جنس نخی می خواهم.
N cotton band نوار کتانی
N cotton candy پشمک
N cotton mill کارخانه نخ ریسی 'kɒtənmıl
N cotton shirt پلوور نخی
N cotton summer گیوه
N printed cotton چیت
N seller of cotton yarn غزال