Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "coach box"
Func. Word Definition Pron.
N coach box جای کالسکه ران 'kəʋtʃbɒks

English » Farsi Indirect translations for "coach box"
Func. Word Definition Pron.
N coach کالسکه kəʋtʃ
N coach واگن راه اهن kəʋtʃ
N coach مربی kəʋtʃ
N coach مربی ورزش kəʋtʃ
N coach خانه متحرک kəʋtʃ
N coach اتوبوس kəʋtʃ
V coach رهبری عملیات ورزشی را کردن kəʋtʃ
V coach معلمی کردن kəʋtʃ
PHR Do you need a coach? آیا مربی لازم دارید؟
A coach-built چوبی
N hackney coach کالسکه یا درشکه کرایه 'hæknıkəʋtʃ
N hackney coach درشکه چهار چرخه و دو اسبه 'hæknıkəʋtʃ