Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
Farsi » English Translations for "و همچنین"
Func. Word Definition Pron.
ADV و همچنین also

Farsi » English Indirect translations for "و همچنین"
Func. Word Definition Pron.
INTRJ فریاد خوش امد مثل هالو و چطوری و همچنین بجای اهای بکار میرود hi!
ADV همچنین also
ADV همچنین too
ADV همچنین as well as
ADV همچنین eke