Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
Farsi » English Translations for "هر انچه"
Func. Word Definition Pron.
PRON هر انچه whatever

Farsi » English Indirect translations for "هر انچه"
Func. Word Definition Pron.
N ارزش هر شیی بر حسب انچه در دفتر حساب نشان داده شود book value
PRON انچه what
PRON انچه whatever
N انچه در یک دامن جا گیرد lapful
N انچه در یک گاری جا بگیرد cartful
N انچه کارگر از خود بر سر کار می برد finding