Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
Farsi » English Translations for "مبارزه ژاپنی با استفاده از نیروی حریف برای پیروزی"
Func. Word Definition Pron.
N مبارزه ژاپنی با استفاده از نیروی حریف برای پیروزی jiujitsu
N مبارزه ژاپنی با استفاده از نیروی حریف برای پیروزی jiujutsu
N مبارزه ژاپنی با استفاده از نیروی حریف برای پیروزی jujitsu