Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
Farsi » English Translations for "مبارزه"
Func. Word Definition Pron.
N مبارزه battle
N مبارزه struggle
N مبارزه combat
N مبارزه championship
N مبارزه swordplay

Farsi » English Indirect translations for "مبارزه"
Func. Word Definition Pron.
N چاقوی مخصوص مبارزه دست بیقه trench knife
V در گود مبارزه قرار دادن pit
N مبارزه انتخاباتی election campaign
N مبارزه ژاپنی با استفاده از نیروی حریف برای پیروزی jiujitsu
N مبارزه ژاپنی با استفاده از نیروی حریف برای پیروزی jiujutsu
N مبارزه ژاپنی با استفاده از نیروی حریف برای پیروزی jujitsu
N مبارزه طلبی defiance
N مبارزه طلبی gage
V مبارزه کردن struggle
V مبارزه کردن combat
V مبارزه کردن conflict
V مبارزه کردن fight
V مبارزه کردن joust
V مبارزه کردن با oppugn
N میدان مبارزه نیزهبازان و سوارکاران yard: tilting yard
N میدان مبارزه نیزهبازان و سوارکاران tiltyard