Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
Farsi » English Translations for "دوقطعه واسطهای که دو قسمت اصلی اهنگ را بهم مربوط میسازد"
Func. Word Definition Pron.
N دوقطعه واسطهای که دو قسمت اصلی اهنگ را بهم مربوط میسازد double bar