Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
Farsi » English Translations for "دستگاه گیرنده یا اداری که بمحض دریافت مخابرهای بطور خودکار ان را جواب میدهد"
Func. Word Definition Pron.
N دستگاه گیرنده یا اداری که بمحض دریافت مخابرهای بطور خودکار ان را جواب میدهد transponder