Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
Farsi » English Translations for "دارای کرک و ابریشم های راست"
Func. Word Definition Pron.
A دارای کرک و ابریشم های راست strigose