Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
Farsi » English Translations for "جانور دریایی"
Func. Word Definition Pron.
A جانور دریایی pelagian
A جانور دریایی pelagic

Farsi » English Indirect translations for "جانور دریایی"
Func. Word Definition Pron.
N جانور بزرگ دریایی که در کتاب عهد عتیق نام برده شده leviathan