Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
Farsi » English Translations for "اعتقاد به تباهی و فساد دستگاههای اداری و لزوم از بین رفتن انها"
Func. Word Definition Pron.
N اعتقاد به تباهی و فساد دستگاههای اداری و لزوم از بین رفتن انها nihilism