Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
Farsi » English Translations for "اشتغال بمطالعه حیات و تجزیه و تحلیل موجودات زنده"
Func. Word Definition Pron.
N اشتغال بمطالعه حیات و تجزیه و تحلیل موجودات زنده biologism