Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
Farsi » English Translations for "اب اوردن"
Func. Word Definition Pron.
N اب اوردن cataract

Farsi » English Indirect translations for "اب اوردن"
Func. Word Definition Pron.
V اجیل گرد اوردن nut
V ادا و اصول در اوردن mouth
V ادای کسی را در اوردن bushwhack
V از اختفا بیرون اوردن bring out
N از اسارت در اوردن disentanglement
V ازبن در اوردن uproot
V از پا در اوردن knockout
V از پا در اوردن kayo
V از پا در اوردن wear down
V از پا در اوردن wash out
V از پا در اوردن fag
V از پای در اوردن exhaust
V از تابعیت در اوردن denaturalize
V از تملک در اوردن expropriate
V از تنگنا در اوردن debouch
V از حالت بسیج بیرون اوردن demobilize
V از خاک در اوردن disinter
V از خاک در اوردن exhume
V از خاک در اوردن excavate
V از خستگی بیرون اوردن refresh
V از خشکی در اوردن loosen
V از راه فریب وخدعه چیزی را بدست اوردن bob
V از راه قاچاق یا شیادی پول بدست اوردن racketeer
V از ریشه در اوردن deracinate
V از زیرخاک در اوردن unearth