Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "universe"
Func. Word Definition Pron.
N universe افرینش 'ju:nə,vɜ:rs
N universe عالم وجود 'ju:nə,vɜ:rs
N universe جهان 'ju:nə,vɜ:rs
N universe گیتی 'ju:nə,vɜ:rs
N universe کیهان 'ju:nə,vɜ:rs
N universe كائنات 'ju:nə,vɜ:rs
N universe کون و مکان 'ju:nə,vɜ:rs
N universe دهر 'ju:nə,vɜ:rs
N universe عالم 'ju:nə,vɜ:rs
N universe دنیا 'ju:nə,vɜ:rs