Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "twice-laid"
Func. Word Definition Pron.
A twice-laid ساخته شده از انتهای رشتههای طناب ,twaıs'leıd

English » Farsi Indirect translations for "twice-laid"
Func. Word Definition Pron.
N laid paper کاغذی که در متن اصلی ان خطوط موازی وجود داشته باشد
A shroud-laid تشکیل شده از چهار رشته {در مورد طناب} 'ʃraʋd,leıd
A shroud-laid چهاررشتهای 'ʃraʋd,leıd