Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "pivot"
Func. Word Definition Pron.
N pivot محور 'pıvət
N pivot مدار 'pıvət
N pivot لولا 'pıvət
N pivot میله 'pıvət
N pivot محور چرخ 'pıvət
N pivot عضو موثر {مج.} 'pıvət
N pivot محور اصلی کار 'pıvət
N pivot پاشنه 'pıvət
N pivot نقطه اتکاء 'pıvət
V pivot روی چیزی چرخیدن 'pıvət
V pivot روی پاشنه گشتن 'pıvət
V pivot چرخیدن 'pıvət
V pivot چرخاندن 'pıvət
V pivot روی پاشنه چرخیدن 'pıvət