Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "nail"
Func. Word Definition Pron.
N nail ناخن neıl
N nail سم neıl
N nail چنگال neıl
N nail چنگ neıl
N nail میخ neıl
N nail میخ سرپهن neıl
N nail گل میخ neıl
V nail میخ سرپهن زدن neıl
V nail میخ زدن neıl
V nail با میخ کوبیدن neıl
V nail با میخ الصاق کردن neıl
V nail بدام انداختن neıl
V nail قاپیدن neıl
V nail زدن neıl
V nail کوبیدن neıl
V nail گرفتن neıl

English » Farsi Indirect translations for "nail"
Func. Word Definition Pron.
N nail extension ناخن مصنوعی
N nail paring ناخن بریده شده
N nail repair ترمیم ناخن
ADV tooth-and-nail بطور وحشیانه
ADV tooth-and-nail با جرات باتهور
ADV tooth-and-nail نومیدانه