Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "melancholy"
Func. Word Definition Pron.
N melancholy مالیخولیا 'melən,kɒlı
N melancholy سودا 'melən,kɒlı
N melancholy سودا زدگی 'melən,kɒlı
N melancholy نژندی 'melən,kɒlı