Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "chit"
Func. Word Definition Pron.
N chit بچه tʃıt
N chit کودک tʃıt
N chit توله حیوانات {مثل خرس} tʃıt
N chit یادداشت tʃıt
N chit دخترک tʃıt

English » Farsi Indirect translations for "chit"
Func. Word Definition Pron.
N chit-chat گفتگو 'tʃıt,tʃæt
N chit-chat صحبت کوتاه 'tʃıt,tʃæt
N chit-chat گپ 'tʃıt,tʃæt
V chit-chat سخن چینی کردن 'tʃıt,tʃæt