Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "chart"
Func. Word Definition Pron.
N chart نقشه tʃɑ:rt
N chart جدول {اطلاعات} tʃɑ:rt
N chart گرافیگ tʃɑ:rt
N chart ترسیم اماری tʃɑ:rt
N chart نگاره tʃɑ:rt
V chart بر روی نقشه نشان دادن tʃɑ:rt
V chart کشیدن tʃɑ:rt

English » Farsi Indirect translations for "chart"
Func. Word Definition Pron.
N bar chart وزنسنج
N bar chart نمودار میلهای
N bar chart وزننگار
N bar chart دستگاه ثبت وزن
N organization chart نمودار سازمانی ,ɔ:rgənə'zeıʃən,tʃɑ:rt
N time chart جدول تطبیق ساعات نصفالنهارات مختلف
N timing chart نمودار تنظیم وقت