Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "admire"
Func. Word Definition Pron.
V admire پسند کردن əd'maıər
V admire تحسین کردن əd'maıər
V admire حظ کردن əd'maıər
V admire مورد شگفت قراردادن {م.م.} əd'maıər
V admire در شگفت شدن əd'maıər
V admire تعجب کردن əd'maıər
V admire متحیر کردن əd'maıər