Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "abstinence"
Func. Word Definition Pron.
N abstinence پرهیز 'æbstənəns
N abstinence ریاضت 'æbstənəns
N abstinence پرهیز از استعمال مشروبات الکلی 'æbstənəns
N abstinence خود داری 'æbstənəns