Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "No"
Func. Word Definition Pron.
ADV no ابدا nəʋ
N no پاسخ نه nəʋ
PART no نه خیر nəʋ
PART no خیر nəʋ