Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "BULGE"
Func. Word Definition Pron.
N bulge شکم bʌldʒ
N bulge تحدب bʌldʒ
N bulge ورم bʌldʒ
N bulge بالارفتگی bʌldʒ
N bulge صعود bʌldʒ
N bulge بر امدگی bʌldʒ
V bulge متورم شدن bʌldʒ
V bulge باد کردن bʌldʒ
V bulge جلو دادن bʌldʒ