Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
Farsi » English Translations for "کوبیدن"
Func. Word Definition Pron.
V کوبیدن beat
V کوبیدن pound
V کوبیدن thrash
V کوبیدن thresh
V کوبیدن flail
V کوبیدن pummel
V کوبیدن smite
V کوبیدن whang
V کوبیدن frap
V کوبیدن fustigate
V کوبیدن hammer
V کوبیدن mallet
V کوبیدن nail
V کوبیدن knock
V کوبیدن stave
V کوبیدن pash
V کوبیدن bruise
V کوبیدن grind
V کوبیدن stub
V کوبیدن ram
V کوبیدن forge
V کوبیدن berry
V کوبیدن drive

Farsi » English Indirect translations for "کوبیدن"
Func. Word Definition Pron.
V با چکش زدن یا کوبیدن maul
V بارخت کوب کوبیدن battledore
V با ضربت بزمین کوبیدن knock down
V با میخ کوبیدن nail
N برسندان کوبیدن forging
V پای کوبیدن hoof
V خال کوبیدن tatoo
V خال کوبیدن tattoo
V درهم کوبیدن smash
N صدای کوبیدن پا stampede
V کوبیدن پارچه با چوب رختشویی dolly
V کوبیدن و نرم کردن squash
V نرم کوبیدن pulverize
N وسیله کوبیدن غلات strickle