Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
Farsi » English Translations for "کناره گیر"
Func. Word Definition Pron.
A کناره گیر retiring
A کناره گیر aloof
A کناره گیر standoffish

Farsi » English Indirect translations for "کناره گیر"
Func. Word Definition Pron.
N ادم کناره گیر sideliner
N سیاست کناره گیری interventionism
N کناره border
N کناره edge
N کناره side
N کناره margent
N کناره fringe
A کناره تیز featheredged
V کناره دار کردن hem
V کناره گرفتن resign
V کناره گرفتن از demit
N کناره گیری renunciation
N کناره گیری resignation
N کناره گیری abdication
N کناره گیری demission
N کناره گیری avoidance
N کناره گیری isolation
N کناره گیری detachment
N کناره گیری separatism
N کناره گیری retreat
V کناره گیری کردن retire
V کناره گیری کردن abdicate
V کناره گیری کردن secede
V کناره گیری کردن از throw up
N کناره لاستیک اتومبیل sidewall