Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
Farsi » English Translations for "کلیشه زدن"
Func. Word Definition Pron.
V کلیشه زدن stamp

Farsi » English Indirect translations for "کلیشه زدن"
Func. Word Definition Pron.
N با کلیشه چاپ کردن stereotypy
V با کلیشه چاپ کردن stereotype
N چاپی که بوسیله کلیشه روی مشمع ایجاد میگردد linocut
N کلیشه stereotype
N کلیشه stereotypy
N کلیشه type
N کلیشه ساز plater
N کلیشه عین متن اصلی facsimile
V کلیشه کردن stereotype
N کلیشه مسی copperplate
N کلیشه یا قالب چوبی مخصوص قلمکار و غیره woodprint
N نمونه غلط گیری شده برای تهیه کلیشه یا گراور foundry proof