Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
Farsi » English Translations for "چند در میان"
Func. Word Definition Pron.
A چند در میان spotty

Farsi » English Indirect translations for "چند در میان"
Func. Word Definition Pron.
N ابادی یا مرغزار میان کویر oasis
ADV از میان across
ADV از میان through
PREP از میان per
PREP از میان through
PREP از میان thru
V از میان برداشتن surmount
V از میان بردن shunt
V از میان بردن abolish
V از میان بردن wipe
V از میان بردن abrogate
A از میان برنداشتنی insuperable
V از میان سوراخهای ریز نفوذ کردن seep
V از میان کوتاه کردن syncopate
A از میان نرفتنی indestructible
N استخوان میان کف پا metatarsus
N اهنگ بم مختصری که میان اهنگ ملودی و هارمونی تکرار شود ground bass
N ایست میان دو پرده interlude
A بدون نیم پردهء میان اهنگ achromatic
A بدون نیم پردهء میان اهنگ achromic
V بطور چند در میان ازمودن spot-check
V پا میان گذاردن interfere
V پا میان گذاردن intervene
N پیمان رسمی میان دو فرقه مذهبی concordat
N تولید و تناسل در میان هم نژادها inbreeding