Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
Farsi » English Translations for "نا زیبایی"
Func. Word Definition Pron.
N نا زیبایی inelegance

Farsi » English Indirect translations for "نا زیبایی"
Func. Word Definition Pron.
NPR الهه عشق و زیبایی Venus
NPR الههء عشق و زیبایی Aphrodite
NPR الههء عقل و زیبایی Athena
PHR آیا هتل سالن آرایش و زیبایی دارد؟ beauty: Does the hotel have a beauty shop?
V بکمال و زیبایی رسیدن bloom
N جراحی ترمیمی و زیبایی plastic surgery
N جوان زیبایی که مورد علاقه افرودیت بود Adonis
N حوری زیبایی که ملازم دیونیسوس بوده maenad
N حوری زیبایی که ملازم دیونیسوس بوده menad
N خال زیبایی beauty spot
NPR خدای افتاب و زیبایی و شعر و موسیقی Apollo
A دختر زیبایی که عکسهایش به دیوار اویخته شود pin-up girl
N رسالهای درباره شعر و زیبایی شناسی poetics
N زیبایی beauty
N زیبایی grace
N زیبایی pulchritude
N زیبایی concinnity
N زیبایی elegance
N زیبایی glee
N زیبایی seeming
N زیبایی sheen
N زیبایی پرستی aestheticism
N زیبایی شناسی aesthetics
N زیبایی گرایی aestheticism
N زیبایی گرایی aesthetics