Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
Farsi » English Translations for "مکتب کوبیسم در نقاشی"
Func. Word Definition Pron.
N مکتب کوبیسم در نقاشی cubism

Farsi » English Indirect translations for "مکتب کوبیسم در نقاشی"
Func. Word Definition Pron.
N مکتب نقاشی کوبیسم انگلیسی که در نقاشی از صنایع جدید نیز استفاده کرده vorticism