Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
Farsi » English Translations for "فروختن"
Func. Word Definition Pron.
V فروختن sell
V فروختن vend
V فروختن sell up
V فروختن vent
V فروختن market
V فروختن hawk
V فروختن auction
V فروختن cant
V فروختن undersell
V فروختن undercut

Farsi » English Indirect translations for "فروختن"
Func. Word Definition Pron.
V ارزان تر فروختن undersell
V ارزان فروختن sell off
V با تخفیف فروختن remainder
V بیشتر یا بهتر فروختن از outsell
V جار زدن و جنس فروختن hawk
N جنس را(برای رقابت) بقیمت خیلیارزان فروختن dump
V یکجا فروختن sell off
V یکجا فروختن sell out