Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
Farsi » English Translations for "ساز واواز شبانه و عاشقانه در هوای ازاد و در استانه معشوق"
Func. Word Definition Pron.
N ساز واواز شبانه و عاشقانه در هوای ازاد و در استانه معشوق serenade