Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
Farsi » English Translations for "زمان گذشته"
Func. Word Definition Pron.
N زمان گذشته yesterday
N زمان گذشته past tense

Farsi » English Indirect translations for "زمان گذشته"
Func. Word Definition Pron.
N اندازهگیری زمان گذشته توسط روش های باستانشناسی و دیرینه شناسی زمین geochronometry
A حاکی از زمان گذشته secondary