Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
Farsi » English Translations for "راه عیش و خوشی"
Func. Word Definition Pron.
N راه عیش و خوشی primrose path

Farsi » English Indirect translations for "راه عیش و خوشی"
Func. Word Definition Pron.
V از خوشی جست وخیز کردن frisk
A با مسرت و خوشی winsome
N حظ یا خوشی زیاد ecstasy
N خوشی glee
N خوشی gaiety
N خوشی joy
N خوشی joyance
N خوشی jollity
N خوشی joyfulness
N خوشی jocundity
N خوشی merriment
N خوشی merrymaking
N خوشی exhilaration
N خوشی gasser
N خوشی frolic
N خوشی fun
N خوشی festivity
N خوشی laverock
N خوشی lark
N خوشی mirth
N خوشی hilarity
N خوشی jamboree
N خوشی jollification
N خوشی spree
N خوشی gust