Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
Farsi » English Translations for "در هوای ازاد"
Func. Word Definition Pron.
A در هوای ازاد open air
A در هوای ازاد outdoor
A در هوای ازاد out-of-door
A در هوای ازاد alfresco
ADV در هوای ازاد out-of-doors
ADV در هوای ازاد outdoors

Farsi » English Indirect translations for "در هوای ازاد"
Func. Word Definition Pron.
N ساز واواز شبانه و عاشقانه در هوای ازاد و در استانه معشوق serenade