Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
Farsi » English Translations for "برای خود برداشتن"
Func. Word Definition Pron.
V برای خود برداشتن appropriate

Farsi » English Indirect translations for "برای خود برداشتن"
Func. Word Definition Pron.
V برای ارتش برداشتن commandeer
N عمل جراحی و برداشتن مجرای ناقل منی برای عقیم کردن vasectomy