Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
Farsi » English Translations for "از راه بدر بردن"
Func. Word Definition Pron.
V از راه بدر بردن palaver
V از راه بدر بردن inveigle

Farsi » English Indirect translations for "از راه بدر بردن"
Func. Word Definition Pron.
V ابهام بکار بردن equivocate
V اثار چیزی را از بین بردن erase
N اخرین امتیاز برای بردن مسابقه match point
V اری بردن heir
N از بین بردن obviation
V از بین بردن annihilate
V از بین بردن liquidate
V از بین بردن liquidize
V از بین بردن destroy
V از بین بردن eradicate
V از بین بردن wash out
V از بین بردن put down
V از بین بردن swoop
V از بین بردن extirpate
V از بین بردن spoil
V از بین بردن depredate
N از بین بردن برگ گیاهان defoliation
V از پیش بردن manage
V از پیش بردن enforce
V از جا در بردن exasperate
ADV از علت به معلول پی بردن a priori
V از میان بردن shunt
V از میان بردن abolish
V از میان بردن wipe
V از میان بردن abrogate