Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
Farsi » English Translations for "آیا شما سکه های قدیمی می خرید؟"
Func. Word Definition Pron.
PHR آیا شما سکه های قدیمی می خرید؟ coin: Do you buy old coins?